Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
×
  » Katalog » Polityka ochrony danych osobowych, prywatności i cookies
Zmień kraj
Store Logo
Twoje Konto
Zaloguj
 
Zapomniałem hasła
Kategorie
Produkty wydawnicze
Książki w oprawie miękkiejKsiążki w oprawie twardejKsiążki kartonowe - okładka miękkaKsiążki kartonowe - okładka twardaOprawa zeszytowaOprawa Wire-OZadruk boków książkiPudełka na książki
Pomoc w projektach
Generator szablonów okładekGenerator kodów kreskowych ISBN
Koszyk
...jest pusty
Informacje
Szybka dostawa do drzwi
Dostawa książek
Uczestniczymy w programie...
drukowanie kalendarzy

Polityka ochrony danych osobowych, prywatności i cookies

HEADING_TITLE

I. Informacje ogólne

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu prowadzonego pod adresem printgroup.pl oraz booksfactory.pl, dalej łącznie jako: Serwis jest PRINT GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cukrowa 22, 71-004 Szczecin, NIP: 8522520116 zwana dalej PrintGroup.

2. Użytkownikiem Serwisu jest każda pełnoletnia osoba fizyczna przeglądająca stronę internetową Serwisu. Klientem jest Użytkownik Serwisu posiadający konto w Serwisie, niezależnie od tego, czy dokonał zamówienia na usługi dostępne w Serwisie.

3. Polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych przez PrintGroup i stosowania cookies w ramach sklepu internetowego.

4. Sklep internetowy pozyskuje informacje o Użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka”),

b) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

c) poprzez gromadzenie logów serwera www.


II. Zabezpieczenie danych osobowych

1. PrintGroup dba o bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych, połączenie do serwera jest szyfrowane, dzięki czemu Klienci mogą mieć pewność, że dane przesyłane z lub do serwera nie zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone lub wykorzystane.

2. Dane osobowe zostały przekazane świadomie i dobrowolnie oraz będą przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszym dokumencie.

3. PrintGroup przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez stosowne przepisy. PrintGroup stosuje środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie

1. Dane Użytkowników Serwisu

Dane wszystkich Użytkowników Serwisu (w tym adres IP Komputera i/lub inne identyfikatory i informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookies oraz rejestrowane w logach systemowych), przetwarzane są przez Administratora w celach:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)  ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;


2. Dane Klientów

2.1. Założenie konta w Serwisie

1. Użytkownik Serwisu zakładający konto w Serwisie proszony jest o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Są to następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa firmy, numer NIP, dane adresowe, dane do wysyłki (jeśli adres dostawy jest inny niż adres płatnika). W celu ułatwienia obsługi Użytkownik Serwisu może podać dodatkowe dane (np. datę urodzenia), wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

a) świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

b) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.


2.2. Złożenie zamówienia / realizacja zamówienia / dostawa zamówionego towaru

Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) możliwe jest wyłącznie przez Klienta posiadającego konto i zalogowanego do konta w Serwisie. W celu realizacji złożonego zamówienia przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa firmy, numer NIP, dane adresowe, dane do wysyłki (jeśli adres dostawy jest inny niż adres płatnika).

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

a) realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.


2.3. Rozpatrywanie reklamacji

Reklamacje Klient może zgłaszać w formie pisemnej lub poprzez formularz reklamacji znajdujący się na stronie Serwisu w okresie 7 dni od chwili otrzymania przesyłki. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są następujące dane osobowe: dane podane przez Klienta podczas rejestracji w Serwisie oraz dane dotyczące korzystania z usług Serwisu i Administratora będące przedmiotem reklamacji.

Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpoznania reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.


2.4. Marketing bezpośredni

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

a) kierowaniu powiadomień o wybranych produktach z oferty Administratora bądź zbiorowego informowania o wszystkich produktach z oferty Administratora, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

b) prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług np. przesyłaniem informacji handlowych tzw. newslettera drogą elektroniczną.

Dane osobowe przetwarzane są w celu podejmowania działań nakierowanych na pozyskiwanie nowych zamówień przez Administratora- podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Klient sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.


IV. Dostęp , sprostowanie i uzupełnienie, usuwanie, ograniczenie przetwarzania i przenoszenie danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”) PrintGroup zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, możliwość ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych osobowych na żądanie Klienta oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

2. Prawo dostępu do danych osobowych obejmuje prawo do uzyskania przez Klienta od PrintGroup potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe a jeżeli ma to miejsce- także prawo do informacji o celach przetwarzania danych osobowych, kategoriach przetwarzanych danych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu a także o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

3. Klientowi przysługuje prawo żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, jeśli dane te są nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełniania dotyczących go danych osobowych, jeśli dane te są niekompletne.

4. Prawo do usunięcia danych obejmuje prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych Klienta. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych Klienta Administrator będzie traktować jako żądanie usunięcia konta w Serwisie. Klient może żądać usunięcia dotyczących go danych osobowych o ile zachodzi jedna z poniżej wymienionych przesłanek:

a) dane nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane,

b) przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody Klienta, którą ten następczo wycofał a brak jest innej podstawy przetwarzania danych,

c) Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych,

d) Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w innych celach niż wskazane w lit c) powyżej i sprzeciw ten został uznany za zasadny,

e) dane osobowe były przetwarzane niegodnie z prawem Pomimo żądania usunięcia danych osobowych Administrator może zachować pewne dane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów związanych z ustaleniem, dochodzeniem i obroną przed roszczeniami.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w przypadkach, gdy:

a) Klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, nie dłużej jednak niż na okres 14 dni;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się usunięciu dotyczących go danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania do celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta.

6. Prawo do przenoszenia danych dostarczonych Administratorowi obejmuje uprawnienie Klienta do żądania otrzymania od Administratora jego danych osobowych w formacie pozwalającym na odczyt tych danych przez komputer oraz uprawnienie Klienta do żądania przesłania tych danych przez obecnego Administratora bezpośrednio nowemu administratorowi pod warunkiem jednak, że jest to technicznie możliwe.

7. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego przysługuje Klientowi w dowolnym momencie i nie wymaga uzasadnienia. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych) wymaga uzasadnienia przez Klienta i podlega każdorazowej ocenie przez Administratora.

8. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie- w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Klient może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przysługuje w przypadku uznania przez Klienta, że jego prawa do ochrony danych osobowych bądź inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie: PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Wszelkie opisane w pkt IV ust. 2-9 operacje na swoich danych osobowych Klient może wykonać w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu w zakładce Moje konto/Informacje o moim koncie/ w panelu „Moje konto” lub „Informowanie” bądź poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta, w przypadku funkcjonalności niedostępnych przez Konto Klienta, dzwoniąc pod numer telefonu: +48 91 886 22 60 lub przesyłając e-mail na adres: iod@printgroup.pl.

11. Występując z żądaniem, o którym mowa w pkt. IV ust. 2-9 powstaje po stronie Administratora obowiązek ustosunkowania się do tego żądania w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter żądania bądź ilość zgłoszonych żądań Administrator nie będzie w stanie ustosunkować się do żądania w powyższym terminie, Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony a czas Administratora na odpowiedź na żądanie przedłużony o kolejne dwa miesiące. Odpowiedź na zgłoszone żądanie skierowana zostanie do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego skierowano wniosek. W przypadku wniosków kierowanych drogą listowną, odpowiedź udzielona zostanie listem zwykłym na wskazany adres korespondencyjny, chyba że z treści listu wynikać będzie wola otrzymania odpowiedzi na wskazany adres e-mail.

12. Na koncie Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu jest możliwość cofnięcia każdej z wyrażonych zgód (np. newsletter) na przetwarzanie danych, nie wliczając w to cookies. Opis jak wycofać zgodę na przetwarzanie cookies znajduje się w punkcie 14.

13. PrintGroup nie używa zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, jakim jest profilowanie w celu dostosowania oferty do osobistych preferencji Klienta.

14. Opis jak wycofać zgodę na przetwarzanie plików cookies znajduje się w dokumentacji używanej przeglądarki internetowej. Jeśli Klient nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić stosowne ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.


V. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia a niektórych przypadkach do momentu wycofania wyrażonej zgody (wtedy, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) lub do chwili zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych (wtedy, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora).

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie tego okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


VI. Udostępnianie danych

1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji o danych osobowych zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań opartych na właściwej podstawie prawnej w zakresie wynikającym z żądania.

3. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, poza podmiotami świadczącymi usługi outsourcingowe dla PrintGroup tj.:

a) dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,

b) firmom kurierskim (PrintGroup przekazuje takim firmom informacje adresowe potrzebne do dostarczenia przesyłki),

c) firmom pośredniczącym w płatności za zamówienie i bankom,

d) firmom świadczącym usługi prawne dla PrintGroup.


VII. Informacja o plikach Cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu internetowego PrintGroup.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Administratora, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących ze Sklepem internetowym reklamodawców oraz partnerów.

8. Należy pamiętać, że ograniczenie przez Użytkownika Serwisu stosowania plików Cookies – poprzez niezaznaczenie ikony ich akceptacji na wyświetlającej się stronie- może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, w tym także uniemożliwić korzystanie z pewnych jego funkcji, skutkując niepoprawnym działaniem Serwisu.


VIII. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników Serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zlecenia lub zapytania,

b) czas wysłania odpowiedzi,

c) nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP lub HTTPS,

d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP lub HTTPS,

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do stron sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik,

f) informacje o przeglądarce Klienta,

g) informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony - w rozumieniu przepisów prawa są anonimowe.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Kontynuuj

Drukarnia cyfrowa online - printgroup.pl: druk książek